logo IES

SECRETARÍA

I.E.S. COSME LÓPEZ RODRÍGUEZ

 

Novo!!

Curriculos ESO e Bacharelato LOMCE (Borrador)

LEXISLACIÓN SECUNDARIA

  Ver arquivo Inicio
1.- O currículo da educación secundaria obrigatoria
Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 13 de xullo de 2007)1
ler arquivo  
competencias b�sicas ANEXO I: Competencias básicas    
 

ANEXO II: Currículo das materias .......

Ver curriculo por materia
distribuci�n horaria ANEXO III: Cadro de distribución horaria    
proxecto lector ANEXO IV: Proxecto lector de Centro    
plan TIC ANEXO IV: Plan de integración das TIC    
2.-A implantación da educación secundaria obrigatoria
Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 12 de setembro de 2007)
implantaci�n da ESO  
3.-A avaliación na educación secundaria obrigatoria
Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 7 de xaneiro de 2008)
a avaliaci�n na ESO  
actas ANEXO I: Actas de avaliación, Expediente académico do alumnado, Historial académico, Informe persoal por traslado e Informe de final de curso.    
4.-Programas de diversificación curricular na educación secundaria obrigatoria.
Orde de 30 de xullo de 2007 pola que se regulan os programas de diversificación curricular na educación secundaria obrigatoria (DOG do 21 de agosto de 2007)
diversificaci�n curricular  
5.-A avaliación diagnóstica avaliaci�n diagn�stica